Profil firmy :
Company profile :

Firma PROJSTAR bola založená v r.1991 a až do r.1993 vykonávala projektovú a expertíznu činnosť.

V roku 1992 bola založená firma PROJSTAR-PK s.r.o. s rozšírením činností na stavebnú činnosť a hlavne kovovýrobu, so zameraním na výrobu oceľových prvkov predpätia pre vopred a dodatočne predpäté betónové konštrukcie.

Od roku 1995 až do1998 sme vyrábali kotevné systémy, ktoré boli definované ON normami a celoštátnymi predpismi a smernicami.

V roku 1998 prebehla certifikácia, ktorú vykonal TSÚS Bratislava v zmysle Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a pokynov MVaVP SR č.5/1998. Statické a únavové skúšky vykonalo akreditované skúšobné laboratórium SvF STU pod dohľadom TSÚS Bratislava. Certifikovaný bol kompletný systém dodatočného predpätia PROJSTAR CH pre predpínacie jednotky súdržné a nesúdržné, až do kapacity 19 lán.
Kotevný systém PROJSTAR CH bol zakomponovaný do podnikových predpisov o predpínaní firiem Doprastav, a.s., Váhostav-SK, a.s., IS Košice, a.s., Hydrostav a.s. a po dosiahnutí českého certifikátu TZÚS Praha v r.2001 aj firmy Firesta, a.s.,Brno.

V roku 2006 sme požiadali TSÚS Bratislava o certifikáciu predpínacieho systému PROJSTAR CH podľa ETAG 013.

Okrem výroby štandardných kotevných systémov Projstar vyrába a stavebne realizuje i neštandardné predpínacie systémy, najmä pre zosilňovanie stavebných konštrukcií a prvkov.
Pre zosilnenie mostov sa používa konštrukcia vonkajších káblov s lanami Monostrand a s kotvením pre dvojzložkové injektovanie kábla (cement/mazivo).

Širokého použitia sa dostalo aj technológii zosilnenia valcových nádrží PROJSTAR VK, pomocou ktorej boli zosilnené viaceré nádrže ČOV a 150m komín ENO Nováky.
V r.2006 sme navrhli a realizovali predpätie pre zosilnenie strešných drevených nosníkov na ZŠ Zvolen. 3-lanové vonkajšie káble nahradili pôvodne plánované tyčové predpätie.

V roku 2005 sme prvýkrát na Slovensku použili vysoko pevnostné tyčové závesy. Išlo o objekt zavesenej lávky pre peších cez Hron v Žarnovici, ktorej vyšším dodávateľom bol Doprastav, a.s.
Projstar patrí medzi priekopníkov technológie nesúdržného predpätia Monostrand na Slovensku. Prvá dodatočne predpätá stropná doska s nesúdržnou predpínacou výstužou Monostrand bola realizovaná v roku 1992. V rokoch 1993 až 96 sme postupne realizovali na Slovensku prvé predpäté základové dosky, predpätú strešnú lomenicovú dosku a nakoniec aj predpätú stropnú roštovú dosku pre veľké zaťaženie.

Ako zástupca nemeckej firmy PAUL sme vyzbrojili väčšinu Slovenských firiem predpínacou technikou PAUL TENSA. Pre Doprastav, a.s. sme v roku 2002 naprojektovali univerzálnu linku na výrobu vopred predpätých prefabrikátov. Pre túto linku sme dodali kompletné strojné zariadenie PAUL. Vysoká kvalita výroby linky bola zabezpečená podrobnými meraniami kvality vstupných materiálov a výslednej produkcie, ktorú realizoval Projstar v spolupráci s Katedrou betónových konštrukcií a mostov SvF STU.

Za uvedené obdobie sme sa vypracovali na uznávanú firmu v oblasti predpätia, spolupracovali sme na viacerých významných projektoch, vykonali sme viacero odborných posudkov a expertíz mostov a predpätia.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje vývojová práca v oblasti merania predpínacej sily elastomagnetickou metódou. Od roku 1992 sme vyrobili stovky rôznych EM snímačov a realizovali viacero kontrolných a kalibračných meraní, ktoré slúžili na definovanie skutočných strát predpätia, ale aj na dlhodobé sledovanie chovania sa mostnej konštrukcie. Vývojom novej meracej aparatúry DYNAMAG a snímačov sily PSS sme sa dostali aj na zahraničné trhy (USA, Japonsko, Čína). Okrem dodávok prístrojov a snímačov sme tam realizovali aj viacero laboratórnych a in situ meraní.